Informatii saptamana 6-12 iulie

Guvernul a aprobat oficial transferul drumului naţional DN 7D în domeniul public al județului Vâlcea

Recent, Guvernul României a aprobat oficial transmiterea drumului naţional DN 7D, inclusiv a terenului aferent, situat în județul Vâlcea, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în domeniul public al județului Vâlcea. S-a mai aprobat declasarea sectorului de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, situat în județul Vâlcea, din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes județean. Predarea-preluarea sectorului de drum național DN 7D, inclusiv a terenului aferent acestuia, se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din data de 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător. Guvernul a mai decis modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare înscrierii bunului în cartea funciară.

• Cosmin IONESCU

În baza solicitărilor creditorilor și ca urmare a deciziei Comisiei Europene, vechiul Oltchim a înregistrat anul trecut pierderi 1,82 miliarde lei

Conform raportului administratorului special al SC Oltchim SA (aflată în faliment) privind activitatea societății în anul 2019, întreprinderea a realizat anul trecut venituri totale de 92 milioane de lei, o cifră de afaceri de 71,8 milioane de lei și pierderi de 1,82 miliarde de lei. Rezultatele financiare aferente anului 2019 sunt afectate de sumele înregistrare în baza solicitărilor efectuate de creditori, ca urmare a deciziei Comisiei Europene de ajutor de stat de care a beneficiat SC Oltchim SA. Sumele înregistrate ca datorii şi implicit ca cheltuieli conform tabelului suplimentar al creanţelor faţă de SC Oltchim SA sunt: AAAS – 990,12 milioane de lei; Electrica – 498 milioane de lei; Societatea Naţională a Sării – 11,14 milioane de lei; Administraţia Naţională Apele Române – 9,94 milioane de lei. Întocmirea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/12 decembrie 2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii în etapa falimentului. Auditul asupra situaţiilor financiare ale societăţii întocmite la data de 31 decembrie 2019 este realizat de către firma PKF Finconta SRL. La data de 31 decembrie 2018, SC Oltchim SA a reclasificat imobilizările corporale și necorporale rămase în urma vânzării către Chimcomplex Borzeşti şi Dynamic Selling Group în categoria „Active ţinute spre vânzare”, având în vedere că acestea nu mai sunt folosite în producţie. La data de 31 decembrie 2019, SC Oltchim SA deţinea active ținute spre vânzare în sumă brută de 226,52 milioane de lei, respectiv în sumă netă de 226,18 milioane de lei, cu o descreștere în sumă netă de 44,66 milioane de lei față de 31 decembrie 2018. Potrivit situaţiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2019, valoarea capitalurilor proprii ale SC Oltchim SA era negativă, de 1,73 miliarde de lei. Societatea are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană. Grupul Oltchim, incluzând SC Oltchim SA şi filialele sale, va întocmi un set de situaţii financiare consolidate în conformitate cu IFRS aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, care au fost publicate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În cursul anului trecut, cheltuielile cu salariile personalului angajat de la SC Oltchim SA au fost de 42,4 milioane de lei, mai mici decât cele din 2018. Societatea nu are obligaţii contractuale pentru pensionarea celor cu funcţii de conducere și administratorilor SC Oltchim SA. În cursul anului 2019, nu au fost acordate avansuri celor cu funcţii de conducere sau administratorilor societății, exceptând cheltuielile de călătorie. În ceea ce priveşte personalul SC Oltchim SA, peste 70% a fost preluat în data de 8 decembrie 2018 de către Chimcomplex, cumpărătorul activelor operaţionale ale societății. Cheltuielile cu personalul în anul 2019 sunt formate, în principal, din valoarea plăţilor compensatorii achitate personalului disponibilizat nepreluat de Chimcomplex, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

• Cosmin IONESCU

Administrația Bazinală de Apă Olt a realizat regularizarea pârâului Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni

Prin programul de investiții, Administrația Bazinală de Apă Olt a demarat, în luna aprilie anul 2018, obiectivul „Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni, județul Vâlcea”. Finanțarea lucrărilor a fost asigurată inițial cu fonduri de la bugetul de stat, continuând ulterior cu resurse financiare din surse proprii A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt. Investiţia se încadrează în „Strategia națională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscurilor la inundaţii”, aprobată prin H.G. nr. 846/2010, în scopul reducerii consecinţelor negative provocate de inundaţii asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a factorilor de mediu. Lucrările sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt, pe râul Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt, pe sectorul de albie cuprins între podul de șosea DN 7 (capătul amonte al digurilor de remuu din acumularea Băbeni de pe râul Olt) și localitatea Costești, până în zona de acces la Cheile Bistriței, județul Vâlcea. Proiectul cuprinde lucrări de apărare împotriva inundaţiilor constând în regularizarea albiei pârâului Bistrița în vederea asigurării tranzitării apelor mari și consolidări de maluri, pentru stoparea proceselor erozionale, într-un concept care urmăreşte principiile dezvoltării durabile. Valoarea totală aprobată a investiției: 27.500,000 mii lei, din care C+M: 24.425,540 mii lei, fonduri necesare pentru realizarea următoarelor capacități de lucrări: amenajare albie L = 18,60 km; protecții de mal L = 10,00 km. Până în prezent, au fost executate lucrări în proporție de 60%, respectiv lucrări de amenajare albie pe tronsoane însumând aproximativ 11 km, protecții de mal din gabioane, diguri de dirijare și protecții de mal cu arocamente pe sectoare cu o lungime totală de 6 km. Pentru finalizarea acestui proiect este prioritară asigurarea din alocații bugetare sau alte surse proprii a sumei totale de INV/C+M = 9.495/9.400 mii lei. Prin realizarea acestor lucrări vor fi apărate de efectele distructive ale inundațiilor peste 311 case și anexe gospodărești, o reţea de joasă tensiune, o reţea de înaltă tensiune, două surse de alimentare cu apă, un pod, 150 ha teren agricol, două podețe, 36 km drumuri comunale și județene și un monument istoric de patrimoniu național. Data estimată pentru finalizarea obiectivului de investiții este de aproximativ 12 luni, cu condiția asigurării fondurilor necesare.

• Cosmin IONESCU

Ilie Fârtat și Maria Raluca Stănică, validați în funcțiile de consilieri județeni

Luni, 29 iunie, a avut loc ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, fiind aprobate: proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Fârtat Ilie, precum şi cooptarea acestuia în Comisia juridică; proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Stănică Maria – Raluca, precum şi cooptarea acesteia în Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Judeţul Vâlcea şi UAT Comuna Măciuca pentru realizarea proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Oveselu, Popeşti şi Ciocănari” în vederea racordării obiectivului de investiţii Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a spaţiilor aflate la parterul imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Schitul Troianu, nr. 2-4, în vederea funcţionării Centrului de Sănătate Mintală, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.10819/12 din 25.07.2014 încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC FRANCOMED SRL Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistentă Medico – Socială Lădesti; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare în vederea actualizării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu în Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre cu privire la renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 1000 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic „Aşezare”, sat aparţinător Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”; Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *